අඟහරුවාදා, 26 මාර් 2019
You are here:

Events Calendar

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

News and Events

No events
University of the Visual & Performing Arts.Centre for Open & Distance Learning (CODL)
අධ්‍යයන ඵලය

ප්‍රායෝගික හා න්‍යායාත්මක කොටස් පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම, ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම හා පරිගණකය දැනුම ලබා ගැනීම, නර්තනය පිළිබඳව කායික හා මනෝවිද්‍යාත්මක, සමාජ විද්‍යාත්මක දර්ශනය පිළිබඳ අවබෝධය ලැබීම, වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය මඟින් නව මං හෙලිකරලීමට අවස්ථාව හා මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීම, නව නිර්මාණ බිහි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සකසා ගැනීම මෙහි අධ්‍යයන ඵලය ලෙස දැක්විය හැකිය.

 

තව දුරටත් කියවන්න...
 
« ආරම්භයපෙර12ඊළඟඅන්තය »

‍ 2 / 2 පිටුව