අඟහරුවාදා, 26 මාර් 2019
You are here:

Events Calendar

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

News and Events

No events
Course Registration පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචිය

ලියාපදිංචි සඳහා අයදුම් කිරීම.
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරස්ථ සාමාන්‍ය* උපාධි පාඨමාලා සඳහා අපේක්ෂකයන් ලියාපදිංචි කිරීමල වාර්ෂික ව සිදු කරනු ලැබේග මේ සඳහා සෑම වර්ෂයක ම අගභාගයේ දී පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත් කැඳවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.


අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම

ලියාපදිංචිය සඳහා අයදුම් පත‍්‍රය සහ විස්තර පත‍්‍රිකා සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයෙන් ලබා ගත හැකිවේ. නියමිත පරිදි නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත‍්‍රය සහ එහි සඳහන් නම සහ තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහතිකවල ඡුයා පිටපත් සහ තෝරා ගැනීමේ ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ගාස්තු සඳහා ගෙවීම් කරන ලද බැංකු කුවිතාන්සියේ පිටපතක් ද විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන අංශයේ සහකාර ලේඛකාධිකාරි වෙත තැපෑලෙන් එවිය යුතු ය. (අයදුම්පත‍්‍රය සමග අධ්‍යාපන සහතිකවල ඡුායා පිටපත්*


අයදුම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
අ.පො.ස. (උ/පෙළ* සමත් ව නර්තනය විෂයයක් වශයෙන් හදාරා තිබීම හෝ අ.පො.සග (සා/පෙළ* නර්තන විෂය සමග උසස් පෙළ වෙනත් අංශයකින් හෝ සමත්ව තිබීම අවශ්‍ය වේ.


ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
අදාළ ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන් කැඳවනු ලබන අතර ඉන් සමත්වන අයදුම්කරුවන් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන උපාධි අපේක්ෂකයින් ලෙස ලියාපදිංචි කරගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.


ලියාපදිංචිය

 

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සනාථ කිරීම සඳහා සහතික මුල් පිටපත් සමග ලියාපදිංචි ගාස්තු සඳහා ගෙවීම් කරන ලද කුවිතාන්සිය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අදාළ කාලය තුළ ලියාපදිංචිය සිදුකරනු ලැබේ.


  • ලියාපදිංචි ගාස්තු (ප‍්‍රථම වසර*


අයදුම්පත් ගාස්තු                  =    රු. 1,500
ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණ             =    රු. 2,000
ලියාපදිංචි ගාස්තු                  =    රු. 3,000

  • ලියාපදිංචි වලංගු කාල සීමාව


සිසුන් ලියාපදිංචි කරගනු ලබන්නේ එක් අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා වන අතර දෙවන තෙවන වසර සඳහා වෙන වෙන ම ලියාපදිංචි විය යුතු ය.
ලියාපදිංචිය අලූත් කිරීමේ සුදුසුකම්

අදාළ වසරේ පරීක්ෂණ සියල්ල සමත් වී තිබිම.

  • ලියාපදිංචි සඳහා අය කෙරෙන ගාස්තු


අදාළ ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවිය යුතු ය.
(ඒ පිළිබඳ විස්තර පත‍්‍රිකාවක් විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයෙන් ලබා ගත හැක.*


  • නැවත ලියාපදිංචිය


අදාළ වසරේ පැවැත්වෙන පරීක්ෂණවලින් අසමත් වුවහොත් හෝ විභාගයට ඉදිරිපත් වීමට නොහැකි වුවහොත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනාව සලකා බලා නැවත ලියාපදිංචිය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ඒ සඳහා නියමිත ගාස්තු ගෙවිය යුතු ය.ලියාපදිංචිය සඳහා අවශ්‍ය ලිපිලේඛන

  • උප්පැන්න සහතිකය
  • අ.පො.ස. (උ/පෙළ* විභාග සහතිකය
  • අ.පො.ස. (සා/පෙළ* විභාග සහතිකය
  • ජාතික හැඳුනුම් පත