බදාදා, 16 ජන 2019
You are here:

Events Calendar

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

News and Events

No events
Contact Us

සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය

 

ලිපිනය : සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය
නො. 21, ඇල්බට් චන්ද්‍රවංකය,
කොළඹ 07.

දුරකථන අංක : 011-2696971-512
011-2691483විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයෙහි දුරකථන අංකය සහ ෆැක්ස් අංකය :0112-698366


ලිපිනය :-
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය
නො. 72, හොරණ පාර,
කැස්බෑව.


දුරකථන අංකය :- 0112-604096