අඟහරුවාදා, 26 මාර් 2019
You are here:

Events Calendar

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

News and Events

No events
Staff පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

උපකුලපති

මහාචාර්ය ආරියරත්න කලූආරච්චි මහතා

BFA(Kelaniya),MA(Culcutta)පීඨාධිපති

Mr. S.මංගල සේනානායක

Senior Lecturer(Grade II)
අධ්‍යක්ෂ

Assoc. Prof. පී .එම් .කේ  බණ්ඩාර

Associate Professor

B.F.A.(kelaniya),

M.A.(Sjp),Vidya Visharad(Lucknow)

 

ලේඛකාධිකාරීබී.එම්.දයාවංශ මහතා

BA (Hons) (Kelaniya), PG Dip in Pub.Admin (SJP)
MPA (Sri Jayawardenepura)

පුස්තකාලයාධිකාරීජී.ආර් පද්මසිරි මහතා

BA (Kelaniya), MLS (Colombo)

මූල්‍යාධිකාරීකේ. ඒ. ඞී. යූ. පී. කළුබෝවිල මහතා

B.Dev.Sp (Sri Jayawardenepura), MAAT

සම්බන්ධීකාරක/ විභාග හා ලියාපදිංචි


ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  අසෝකා දිසානායක මිය

BFA(Kelaniya),MA(Kelaniya)

සම්බන්ධීකාරක / පුුහුණු
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය වික‍්‍රමසිංහ බණ්ඩාර මහතා

BFA(Kelaniya), MA(Culcutta)

සම්බන්ධීකාරක / අධ්‍යයන සම්පත්

වැඩ ආවරණය සඳහා*

BSc (Kelaniya), PG.IT (Kelaniya),
MSc (Computer Science) Peradeniya

කථිකාචාර්ය කමනි සමරසිංහ මිය

සම්බන්ධීකාරක සහ පරිපාලන (පළමු වසර)

ප‍්‍රාසංගික කලාවේදී නර්තන (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව

ආචාර්ය ශ‍්‍රියානි රාජපක්ෂ මිය

BFA, MPhil (Kelaniya), Ph.D.(Sri Jaywardanapura)

සම්බන්ධීකාරක සහ පරිපාලන (දෙවන වසර)

ප‍්‍රාසංගික කලාවේදී නර්තන (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එච්. ජී. ඞී. පාලිකා සමන්ති මිය

BFA (Kelaniya), MPhil (Kelaniya),
Visharad in Kathak (Laknow)

සම්බන්ධීකාරක සහ පරිපාලන (තෙවන වසර)

ප‍්‍රාසංගික කලාවේදී නර්තන (සාමාන්‍ය* උපාධි පාඨමාලාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ජනක කෝට්ටගොඩ මහතා

MPA., BPA.(UVPA), Dip. Journalism (Colombo),
S.A.T.S.(NAITA)
P.T.P.V.(NYC), DFC.(India)

සහකාර ලේඛකාධිකාරි

 


සහකාර මූල්‍යාධිකාරී

ජී.ඩබ්ලිව්.ඒ.බී.විජේසිංහ මහතා

BCom (Sp) Colombo. MAAT.SL

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 අප්‍රේල් 08 වෙනි බදාදා, 02:25