අඟහරුවාදා, 26 මාර් 2019
You are here:

Events Calendar

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

News and Events

No events
Examination Criteria පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

ඇගයීමේ ක‍්‍රියාවලිය

ශිෂ්‍යයින්ගේ අධ්‍යයන කාර්යයේ ඇගයීමේ කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් කරනු ලබන්නේ අධ්‍යයන පැවරුම්, වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම් හා ප‍්‍රායෝගික ක‍්‍රියාකාරකම් සහ පාඨමාලා ඒකක අවසානයේ පවත්වන පරීක්ෂණවලිනි. ඇගයීම් අවසානයේ දී ඒ ඒ ඒකක සඳහා ශ්‍රේණියක් ලබා දෙනු ලැබේ. අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය මගින් පාඨමාලා ඒකක ආරම්භයේ දී ම එකී ඇගයීම් ක‍්‍රම පිළිබඳ දැනුවත් කරනු ඇත.

2.    ශ්‍රේණිගත ක‍්‍රම

එක් එක් පාඨමාලා ඒකක සඳහා ලබා ගන්නා ලද ලකුණු පහත සඳහන් පරිදි ශ්‍රේණිගත කෙරේ. ඒ ඒ ඒකකයට ලබා ගන්නා ලද ශ්‍රේණිය අනුව ඊට ලැබෙන ශ්‍රේණිගත අගය ගණනය කෙරේ.

ලකුණු සීමාව      
ශ්‍රේණිය
ශ්‍රේණිගත අගය
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
00 - 24
A+
A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
D+
D
E
4'0
4'0
3'7
3'3
3'0
2'7
2'3
2'0
1'7
1'3
1'0
0'0

3. අසමත් වන විෂය ඒකක සඳහා නැවත පෙනී සිටීම.

කිසියම් අපේක්ෂකයෙක් / අපේක්ෂිකාවක් ක්‍-ල ෘූල ෘ හෝ ෑ ශ්‍රේණීන් ලබාගෙන ඇත්නම් ඔහු/ඇය නැවතත් පෙනී සිට ඒවා අනිවාර්්‍යයයෙන් සම්පූර්ණ කර ගත යුතු ය. එහෙත් එසේ නැවත පෙනී සිටීමෙන් ලබා ගන හැකි උපරිම ශ්‍රේණිය ක්‍ වේ. එසේ පෙනී සිටීමේ දී යම් අයුරකින් කලින් ලැබී තිබුණු ශ්‍රේණියට වඩා අඩු ශ්‍රේණියකින් ලැබුණ හොත් කලින් පැවති ශ්‍රේණිය තව දුරටත් පවත්වා ගෙන යා හැකිය.


4.    ශ්‍රේණි ගත සාමාන්‍යය

ශ්‍රේණිගත සාමාන්‍යය යනු අධ්‍යන සම්භාරවල සාමාන්‍ය පාදක කර ගනිමින් ගණනය කරනු ලබන සාමාන්‍යයි. මෙය සම්භාර හරිත ශ්‍රේණිගත අගයන්ගේ එකතුව මුළු සම්භාරවල ඓක්‍යයෙන් බෙදා ලැබෙන අගය වේ.

මෙය පළමු දශමස්ථානයට පමණක් ගණනය කෙරේ.

උදාහරණයක් ලෙස කිසියම් අපේක්ෂකයෙක් / අපේක්ෂිකාවක් සම්භාර 02 විෂය ඒකක දෙකක් ද, සම්භාර 04 විෂය ඒකක දෙකක් ද සම්භාර 06 විෂය ඒකක එකක් ද සඳහා පිළිවෙලින් ්ල ක්‍ල ඊල ෘ සහ ් යන ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇත්නම් ඨඡු්රැු ශ්‍රේණිගත සාමාන්‍යය පහත සඳහන් පරිදි ගණනය කරනු ලැබේ.


ඒ අනුව, ශ්‍රේණිගත සාමානය (GPA)= 2.9 කි.


5.    උපාධිය ලබා ගැනීම.

ප‍්‍රාසංගික කලාවේදී නර්තන (සාමාන්‍ය* උපාධිය ලබා ගැනීමට පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ යුතු වන්නේ් ය.

5.1    සාමාන්‍ය සාමාර්ථය ලබා ගැනීම.

5.2   අවම වශයෙන් සම්පූර්ණ කළ යුතු මුළු සම්භාර සංඛ්‍යාව 90 ක් වේ.

5.3    අවම ශ්‍රේණි ලක්ෂ්‍ය සාමාන්‍ය (GPA) 2.0 ක් විය යුතු ය.

5.3.2   අඛණ්ඩව යෙදෙන උපරිම අධ්‍යයන වර්ෂ 05 ක් ඇතුළත උපාධි පාඨමාලාවට අයත්
සියලූ විෂය ඒකක සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතු ය.සිසුන් විසින් ලියාපදිංචි වී ඇති සියලූ පාඨමාලා ඒකකයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම අනිවාර්ය වේ. කිසියම් විෂයකට ෑ ශ්‍රේණියක් ලබා ඇත්නම් උපාධිය අසම්පූර්ණ වේ.