බදාදා, 16 ජන 2019
You are here:

Events Calendar

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

News and Events

No events
අධ්‍යයන ඵලය

 

එසේම, දේශීය, විදේශීය නර්තන පිළිබඳව නව තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් ගවේෂණය හා නව නිපැයුම් ලොවට බිහි කිරීමට, විශ්ලේෂණාත්මක දක්ෂ රසඥතාවයෙන් හෙබි විද්‍යාර්ථියෙකු බිහි වීම මෙම පාඨමාලාවේ අධ්‍යයන ඵලය වේ.

විද්‍යාර්ථියා හදාරන විෂය පිළිබඳ රසාඥතාවක් ඇති කිරිම හා ඒ හරහා අත්දැකීම්  ලබා ඒ පිළිබඳ කරුණු සොයා ගවේෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ඇති විද්‍යාර්ථීන් මෙමඟින් බිහි වේ.

නර්තනයට අවශ්‍ය  සතත අභ්‍යාස කරවීම, නර්තනය, ගායනය, වාදනය හා බැඳි ගුණාත්මක බවින් යුත් ප්‍රසංග නැරඹීමට අවකාශය සලසා දීම, උක්ත විෂයන් හා බැඳි පසුබිම දේශන මගින් දැනුවත් කිරිම  හා විද්‍යාර්ථීයාගේ අත්දැකීම් මගින් ඉදිරිපත් කරන විද්‍යාර්ථියා සතු නිර්මාණ කුසලතාවයන් වැඩි දියුණු කිරීම යනාදී අරමුණු මගින් කුසලතාවයෙන් හා සෞන්දර්ය රසාඥතාවයෙන් පරිපූර්ණ පුද්ගලයෙකු බිහිවීම.